Pirkimo taisyklių bendrosios nuostatos

Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra šalims privalomas teisinis dokumentas (toliau – „Taisyklės“), kuriame nustatomos pirkėjo (toliau – „Pirkėjas“) ir pardavėjo (toliau – „Pardavėjas“) teisės bei pareigos, prekių (toliau – „Prekės“) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu kojinestau.lt internetinėje parduotuvėje (toliau – „Internetinė parduotuvė“) susijusios nuostatos.

Pardavėjas yra Gytautas Grigaravičius, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą Nr. 1158118, buveinės adresas S.Žukausko 14-37, Kaunas.

Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo (toliau – „Sutartis“). Prieš vykdant Prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.

Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo perkantis Internetinėje parduotuvėje. Internetinėje parduotuvėje pirkti gali:

 • veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • nepilnametis nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos)  metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
 • juridinis asmuo.

Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje.Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas informuojamas Internetinės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

Asmens duomenų apsauga

 • Prieš pirkdamas Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo nurodyti duomenis, reikalingus pirkimui atlikti.
 • Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, supranta, kad  jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, būtini Prekių užsakymui, mokėjimui ir Prekių pristatymui įvykdyti. Tai būtina, kad Pardavėjas galėtų vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Pirkėjui. 
 • Atsižvelgiant į prieš tai įtvirtintą Taisyklių nuostatą, Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, Prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), kurie būtini Prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
 • Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis ir lankydamasis Internetinėje parduotuvėje.
 • Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
 • Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Internetinės parduotuvės administravimą, Prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti. Pirkėjo sutikimas naudoti aukščiau nurodytais tikslais išreiškiamas užpildant užsakymo arba registracijos anketą.
 • Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos Prekės yra tas pats žmogus, bus naudojami vykdant Prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas Prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš Sutarties kylančius įsipareigojimus.

Prekės

 • Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos Prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.
 • Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, tačiau Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdavimo.
 • Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos Internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas el. paštu ar kitomis priemonėmis.

Sutarties sudarymas

 • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia Prekių užsakymą.
 • Sudarius Sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas Prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Šalių teisės ir pareigos

Pirkėjo teisės ir pareigos:

 • Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje įsigydamas Prekes sutinka su šiomis Taisyklėmis, susipažįsta su Privatumo politika bei įsipareigoja jų laikytis, kaip įsipareigoja  laikytis ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 • Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų reikalavimų, nurodytų šiose Taisyklėse.

Prekių kainos, užsakymas ir apmokėjimas

 • Prekių kainos tokios, kokios yra nurodytos Internetinėje parduotuvėje.
 • Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.
 • Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis, nurodomas Internetinėje parduotuvėje, gali keistis.
 • Pirkėjas, lankydamasis Internetinėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias Prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas Prekių krepšelis. Po Prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms Prekėms pristatyti ir įsigyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos Prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas Prekes.
 • Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai atsiskaitoma banko pavedimu. Sutartis laikoma sudaryta ir vykdytina nuo to momento, kai Pirkėjas apmoka savo užsakymą.
 • Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes vienu iš Internetinėje parduotuvėje  pateiktų būdų bei sąlygų.

Prekių pristatymas

 • Pirkėjas, užsakydamas Prekes, privalo nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą.
 • Pirkėjas privalo priimti Prekes pats. Jei Pirkėjas Prekių priimti pats negali, bet Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų Prekių netinkamam asmeniui.
 • Pardavėjas pristato Prekes Pirkėjui vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai pradedami skaičiuoti nuo gauto apmokėjimo už Prekes. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
 • Prekės Pirkėjui pristatomos per Lietuvos paštą, LP expres paštomatus, Omniva paštomatus ar kitu individualiai suderintu būdu.
 • Pardavėjas neatsako už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Sutarties atsisakymas, Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti: pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamaisumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Prekė grąžinama/keičiama originalioje pakuotėje per keturiolika dienų nuo prekės gavimo dienos. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus, bei atsiskaitomąją sąskaitą į kurią grąžinami pinigai. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas (mokėjimo pavedimo kopija).

1.Prekės, kurios yra pagamintos pagal Pirkėjo asmeninį nurodymą ar pasirinkimą, ar yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms – nėra grąžintinos ar keičiamos. Prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių – nėra grąžintinos ar keičiamos.

Prekių grąžinimo/pakeitimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Prekės grąžinamos į Pardavėjo nurodytą Omniva arba LP express paštomatą.

2.Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo  prekių gavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo prekių gavimo dienos grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. 

Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl antrame punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes: pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius.  

Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos.

Baigiamosios nuostatos

 • Šiai Sutarčiai ir santykiams tarp šalių pagal šią Sutartį taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
 • Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt.